Zmluvy

Zmluvy:


Zmluva o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve č. 94001-2023/710


Dodatok č.1 k dohode č. 21/44/054/322


Dohoda č. 21/44/054/322


Dohoda č. 204454E1536


Dohoda č. 149/2017/§54-PZ


Zmluva č. 144/2016/NO – KOSIT a.s. – Košice a Zmluva č. 260/2016/OL (odpadové oleje) – KOSIT a.s. – Košice


Rámcová kúpna zmluva č. 278/VSK/2017 – C A L MI T, spol. s.r.o.
a Zmluva o zabezpečení úloh v oblasti PZS uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zák. č. 513/91 Zb. – Ján Grega DATO-BOZP-PO


DOHODA č.57/2015/$ 54 – ŠnZ


Zmluva o prevereni (zmluva) uzatvorená v zmysle S 269 ods. 2 zákona c. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v zneni neskorších predpisov,
a zákona c. 54012007 Z. z. o auditoroch, audite a dohl’ade nad výkonom auditu


Dohoda číslo 048/§51/2015/ŠR – absolventská prax


Kúpna zmluva č.1/2014 LOS Agro s.r.o.


Kúpna zmluva František Suško – BESKYD


Zmluva o dielo č. 8/2013


Zmluva o dielo č. 7/2013


Zmluva o dielo č. 6/2013


Zmluva o dielo č. 5/2013


Zmluva o dielo č. 4/2013


Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01362


Zmluva č. 414/1093-001/2012 o poskytnutí dotácie na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch

Úverová zmluva VÚB a.s.:


Zmluva o úvere č. 791/2014/UZ


Prílohy k zmluve k úveru č. 791/2014/UZ


Zmluva o úvere č. 792/2014/UZ


Prílohy k zmluve k úveru č. 792/2014/UZ


Zmluva č. 1461/2014/ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu


Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. 1462/2014/ZZ


Prílohy k zmluve o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. 1462/2014/ZZ


Všeobecné obchodné podmienky k úveru – 1.časť


Všeobecné obchodné podmienky k úveru – 2.časť


Všeobecné obchodné podmienky k úveru – 3.časť


Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01362


Dodatku č. 1 k zmluve o terminovanom úvere č. 791/2014/UZ

Zmluva o účte SLSP a.s.:


Zmluva o účte Komunal


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, A. S.


PRODUKTOVÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE DEPOZITNÉ PRODUKTY SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, A. S.


Sadzobník Časť C) Fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby obsluhované predajnými útvarmi línie Firemného bankovníctva

Leave a Comment